top of page

Klauzula Informacyjna 

 

W związku z wysłaniem wiadomości do Zdrovotic Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zdrovotic Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mickiewicza 16 (01-517). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ojom@dpag.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Odbiorcą Pani/a danych osobowych mogą być, współpracownicy i kontrahenci Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 lat od zakończenia prowadzenia korespondencji. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji. Niepodanie danych może uniemożliwić prowadzenie korespondencji. 

Pani/a dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanym decyzjom. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,

  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

bottom of page