top of page
Szukaj
 • zdrovotic

Zasady odbywania kwarantanny po powrocie do Polski spoza Unii EuropejskiejObostrzenia na granicach zewnętrznych i wewnętrznych UE/Schengen w związku ze stanem epidemii SARS-Cov-2. Aktualne informacje dla podróżnych.


Zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii[1] od dnia 15.12.2021 r. do 31.01.2022 r. - każda osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną[2] (co do zasady) jest zobligowana do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (w języku polskim lub angielskim) wykonanego, przede wszystkim przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu.


Nie okazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku takiego testu, skutkuje obowiązkiem odbycia po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej 14. dniowej kwarantanny, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. Podróżni, objęci obowiązkiem odbycia 14.dniowej kwarantanny, będą mogli ale najwcześniej w 8. dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test (RTP-PCR), którego negatywny wynik będzie stanowił podstawę do zwolnienia ich z kwarantanny.

Z powyższych wymogów w świetle zmienionego rozporządzenia RM[i] zwolnione zostały następujące kategorie osób tj.:

 • wszystkie osoby gwarantujące zachowanie ciągłości tzw. „łańcucha dostaw” wymienione enumeratywnie w katalogu objętym par. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia (tj. m.in. załogi statków powietrznych, statków morskich, żeglugi śródlądowej, marynarze, rybacy, kierowcy wykonujący czynności w ramach międzynarodowego transportu drogowego, także w ramach odpoczynku, obsady pociągów etc…).

 • uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;

 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia ich tym wychowaniem;

 • osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz opiekunowie tych osób;

 • dzieci, które nie ukończyły 5.roku życia;

 • osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy – To konkretne zwolnienie dot. sportowców... obowiązuje, ale tylko w terminie od 22 - 31 grudnia 2021 r.;


UWAGA WAŻNE!

Obowiązek posiadania po wjeździe/przylocie do RP z państwa trzeciego tj. nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim UE, dowolnego rodzaju negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (np. RTP-PCR, antygenowy) nie wyłącza stosowania dotychczasowych regulacji w zakresie katalogu zwolnień z kwarantanny wynikających z przepisów § 3 ww. rozporządzenia.

Wobec tego osoby wymienione w katalogu wyłączeń z obowiązku odbywania 14.dniowej kwarantanny po wjeździe do RP (vide odpowiednio katalog wskazany w par. 3.2 i 3.3 rozporządzenia), aby móc skorzystać z wcześniej już przysługujących im zwolnień, w aktualnym stanie prawnym i faktycznym dodatkowo winny także posiadać i okazać funkcjonariuszowi SG[3] ww. negatywny test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2, który może być wykonany w trzech wariantach:

 1. przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu.

 2. przed odprawą graniczną - po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska,

 3. na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy.

Ważne - w wariancie nr 3. zwolnienie z kwarantanny obejmie także tych podróżnych, którzy nie mieli możliwości wykonania testu ani przed przylotem do Polski ani na lotnisku przed odprawą graniczną, gdzie nie stworzono takiej infrastruktury. W tym przypadku procedura zwalniania podróżnego od obowiązku kwarantanny będzie spoczywała już tylko i wyłącznie po stronie inspekcji sanitarnej, zatem podróżny korzystając z tej opcji - nie musi powracać do strefy odpraw granicznych prowadzonych przez funkcjonariuszy SG.

UWAGA!! Osoby „nie zaszczepione w pełni” lub nie będące tzw. „ozdrowieńcami”, bądź nie podlegające zwolnieniom z kwarantanny z innego tytułu (par. 3 rozporządzenia RM), które rozpoczęły podróż przed wjazdem/ przylotem do RP z terytorium Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Lesotho, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki, albo Republiki Zimbabwe będą bezwarunkowo zobligowane do odbycia 14. dniowej kwarantanny, bez możliwości wcześniejszego z niej zwolnienia!

Obostrzenia sanitarne związane z przekraczaniem granicy obowiązują również na granicach wewnętrznych UE/Schengen:

 • osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej, które korzystają z regularnych połączeń promowych, oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo):

I. w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP:

jeżeli posiadają certyfikat potwierdzający pełne szczepienie lub status ozdrowieńca lub alternatywnie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy i spełniającego następujące kryteria:

 • wynik testu sporządzono w języku polskim lub angielskim,

 • wynik testu jest nie starszy niż 48 godzin,

wynik testu jednoznacznie wskazuje, że podróżny nie jest zakażony wirusem SARS–CoV–2 (np. RT-PCR, antygenowy lub inny wykrywający wirus)

są zwolnione z kwarantanny;

o ile jednak osoby te nie dysponują żadnym z ww. dokumentów, są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez samodzielne zgłoszenie się za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego (nr tel. GIS +48 22 25 00 115). W takim przypadku zwolnienie z kwarantanny możliwe będzie po wykonaniu negatywnego testu w kierunku SARS-CoV-2 w ciągu 48 godz. od przekroczenia granicy.

II. w celu innym niż powrót do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP (np. tranzyt):

o ile nie posiadają certyfikatu potwierdzającego pełne szczepienie lub status ozdrowieńca są bezwzględnie zobowiązane do posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 , wykonanego w okresie 48 h przed wjazdem na terytorium RP;

Z powyższych wymogów zwolnione są jednak osoby spełniające przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15, 18 i 23 (rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Osoby podróżujące drogą lotniczą z krajów strefy Schengen i państw członkowskich UE mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, 3, 14, 18 i 23 (rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).


WAŻNE:

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do rozstrzygania w indywidualnych przypadkach. Weryfikację na podstawie przedstawionego do kontroli dokumentu oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej.

W sprawach spornych/wątpliwych/losowych dot. obostrzeń sanitarnych/kwarantanny/ szczepień - w tym zasad zwolnień, skrócenia czasu jej trwania - jedynym właściwym organem jest tylko Państwowy (Graniczny) Inspektor Sanitarny na poziomie lokalnym, lub organ wyższego szczebla czyli Minister właściwy ds. Zdrowia (Główny Inspektor Sanitarny).

Podstawa prawna:§ 3 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [2] w rozumieniu art. 2 pkt. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) – Dz. Urz UE L 77 z 23.3.2016 [3] Z uwagi na przyjęte bardziej przyjazne dla podróżnych rozwiązania okazanie funkcjonariuszowi SG negatywnego testu dot. tylko ogranicza się tylko do n/w wariantu 1 i 2


Źródło: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html


0 komentarzy
bottom of page